‘Koloniale Monumenten’ vraagt uw hulp

Van de monumenten in Nederlands-Indië is weinig bekend. Bij de meeste werd mogelijk enige aandacht geschonken in de lokale pers, tijdens de dag van de onthulling, maar doorgaans bleef het daarbij. Van het verwijderen van monumenten, of het langzaam vergaan, weten we vrijwel niets. Ook het beeldmateriaal is spaarzaam. ‘Koloniale monumenten’ doet daarom graag een…

Station S.S., Malang, 1937

“Malang’s tweede monument! Weldra zal de stad zijn tweede monument rijk zijn, doch evenals het eerste (dat van wijlen G. J. Zuijderhoff op het Coenplein) zal dit opgesteld worden op particulier terrein, en wel in dit geval op het S.S.-terrein. Ter verfraaiing van het Stationsplein zal nl. aan de Noordzijde naast het station een 2 m….

Kampong Djawa, Kotaradja, 1875

Evenals het monument in Lampoelie, houdt het grafmonument in Kampong Djawa bij Kotaradja verband met de strijd in het kader van de Atjeh-oorlog (1873-1914). Tijdens de Tweede Expeditie naar Atjeh veroverde generaal J. van Swieten in 1874 de kraton in Kotaradja op de Atjehers. Voorafgaande aan deze aanval werden echter eerst enkele nabijgelegen versterkingen van…

Lampoelie, Kotaradja, 1875

In de collectie van het KITLV bevindt zich een aquarel, gemaakt door een zekere O.G.H. Heldring, van rond 1880. Het is de afbeelding van een eenvoudige herdenkingszuil “in de kampong Lampoelie, bivakplaats in 1874 en 1875, voorbij Penajoeng”. Het monument draagt het opschrift “Ter nagedachtenis onzer wapenbroeders, December 1874 – April 1875”. Waar ligt Lampoelie?…

Eerste vlucht NL-Indië, Medan, 1925

Op 24 november 1924 werd met de H-NACC, een Fokker F-VII-vliegtuig, de eerste intercontinentale vlucht van Schiphol naar Batavia volbracht. De bemanning bestond uit KLM-piloot Jan Thomassen à Thuessink van der Hoop (vaak kortweg “Van der Hoop” genoemd), luitenant-vlieger Hendrik van Weerden Poelman en werktuigkundige Pieter van den Broeke. Op 1 oktober 1924 steeg de H-NACC op…

Jong Sumatra, Padang, 1919

Op 9 December 1917 werd door een 150-tal leerlingen van middelbare scholen te Batavia opgericht de vereniging Jong Sumatranen Bond (JSB). Deze organisatie was de belangrijkste van de jongeren uit de Buitengewesten en telde in 1918 volgens het orgaan Jong Sumatra reeds 500 leden, aangesloten bij afdelingen te Batavia, Buitenzorg, Serang, Soekaboemi, Bandoeng, Poerworedjo, Padang en Fort…

100-Jarig Jubileum, Padang, 1919

De Sumatra Post, 4 juni 1919: “Men schrijft ons uit Padang: Op 22 Mei 1919 was het 100 jaar geleden, dat de nieuwbenoemde resident van Sumatra’s Westkust, Du Puy, het bestuur van den Engelse gouverneur overnam, ten bewijze waarvan ten overstaan van Engelse en Nederlandse troepen de Engelse vlag werd gestreken en plechtig teruggenomen, en de…

Pakoe Boewono X, Kartasoera, 1937

Drie maanden na de onthulling van een stadsklok in het nabijgelegen Solo, werd als geschenk aan de soesoehoenan ook in Kartasoera een klok aan het publiek gepresenteerd. Het Soerabaijasch Handelsblad berichtte: “Vrijdagmorgen heeft de officiële onthulling plaats gevonden van de stadsklok en het gedenkteken ter gelegenheid van de negenden toemboek van Z.V.H. de Soesoehoenan. Maanden…

Pakoe Boewono X, Solo, 1936

Pakoeboewono X was de tiende soesoehoenan of keizer van Soerakarta. Hij regeerde van 1893 tot 1939. Volgens Wikipedia zou hij zijn geboren op 29 november 1866, en werd hij dus op 29 november 1936 70 jaar.  Op woensdag 2 december 1936 verscheen in het Soerabaijasch Handelsblad een bericht over de voorafgaande zaterdag, te weten 28…

Gerhard Joan Zuyderhoff, Malang, 1934

“De oprichting van de H.B.S., de Cultuurschool en de Gemeentelijke Ambachtschool met Ambachtsleergang, waren voor een belangrijk deel te danken aan het initiatief en de vasthoudendheid van de plaatsvervangend burgemeester en wethouder G.J.Zuyderhoff. Deze in 1869 te Amsterdam geboren ex-koffieplanter had door de malaise in de jaren tachtig niet kunnen studeren en besloot in 1892…

Boni-expeditie, Makassar, 1910

In het begin van de vorige eeuw werd op Celebes een KNIL-expeditie georganiseerd om het vorstendom Boni onder Nederlands bestuur te krijgen. Over de achtergrond van het conflict met Boni schrijft Heleen Pronk in: ‘Militaire Expeditie naar Zuid-Celebes 1905-1906‘: “Het besluit tot militair optreden tegen Boni was eind 1904 genomen door de zojuist aangetreden gouverneur-generaal J.B….

Ottow en Geisler, Mansinam, 1955

“HET was voor de Papoea’s van het eilandje Mansinam op het eerste gezicht geen verrassing, toen op 5 februari 1855 een zeilschip bij hen het anker liet vallen. Ze hadden wel vaker vreemdelingen per schip zien komen om allerlei artikelen te ruilen voor slaven en paradijs vogels. Maar dat waren bijna altijd ingeborenen geweest van…

50-jarig stadsjubileum, Hollandia, 1960

“Op 4 september 1909 verliet het stoomschip ‘Van den Bosch’ van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij de rede van Soerabaja met de expeditie in haar geheel aan boord. Deze bestond uit: kapitein der Infanterie F.J.P. Sachse, leider; l ste luitenant der Infanterie G.A. Scheffer; officier van Gezondheid O.I.L. Badings; luitenant ter zee der 2 klasse A.F.H….