‘Koloniale Monumenten’ vraagt uw hulp

Van de monumenten in Nederlands-Indië is weinig bekend. Bij de meeste werd mogelijk enige aandacht geschonken in de lokale pers, tijdens de dag van de onthulling, maar doorgaans bleef het daarbij. Van het verwijderen van monumenten, of het langzaam vergaan, weten we vrijwel niets. Ook het beeldmateriaal is spaarzaam. ‘Koloniale monumenten’ doet daarom graag een…

Van Heutsz, Batèë Ilië, 1901

“Als men de weg van Salamangan naar Meureudoe oprijdt, is links een zijweg naar de vermaarde heuvel van Batèë Ilié, het Batoe Iliq uit de oude tijd, voor welks versterkingen generaal Van der Heijden in juli 1880 tot twee maal toe werd teruggeslagen. De 3e februari 1901 had Van Heutsz meer succes; Batèë Ilië werd…

Engelbert van Bevervoorde, Bandoeng, 1924

“Ernstig Vlieg-ongeluk. Kapitein Engelbert van Bevervoorde is met zijn vliegmachine bij Oedjoengbroeng (onder Bandoeng) neergevallen. De machine is verbrand. Kapitein Van Bevervoorde werd gedood. Luitenant Sneep is ernstig gewond. Nader wordt ons uit Bandoeng geseind: Hedenochtend steeg kapitein van Bevervoorde met luitenant Sneep op voor een oefenvlucht, hoofdzakelijk voor laatstgenoemde, die pas uit Nederland was…

Weg naar Magelang, Poerworedjo, 1862

De Purworejo-Magelang weg is een van de belangrijkste werken uit de tijd van de vorst R.A.A. Cokronagoro I. De weg, met een lengte van ongeveer 40 kilometer, wordt nog steeds gebruikt als hoofdroute. In eerste instantie werd een Purworejo-Magelang-weg geprojecteerd via Kaligesing, ten oosten van Poerworedjo. Het was in deze streek al drukker dan ten…

Koningin Wilhelmina, Kediri, 1939

“De viersprong bij de Javasche Bank had woensdagmiddag J.l. een feestelijk aanzien. Een eenvoudige afzetting van een gedeelte van de rijweg was aangebracht, waarbinnen zich het voltallige Oranjecomité, de voornaamste ambtenaren van het Europese en Inheemse bestuur en de leden van den stadsgemeenteraad met hun dames verzamelden, om getuige te zijn van de overdracht van…

E.B. van den Bosch, Soerabaja, 1854

SOERABAYA, den 27de September 1854. “De 23e September had de onthulling plaats van het gedenkteken, hetwelk ter nagedachtenis van zijne Excellentie den Vice-Admiraal Van den Bosch, is geplaatst op het nieuwe marine-Etablissement alhier, en uit bijdragen der officieren en ambtenaren van het zeewezen en van kooplieden tot stand kwam. De plechtigheid werd vereerd met de…

Loa Kulu, Samarinda, 1946

Uit Het Dagblad, 3 augustus 1946: ‘Onthulling monument voor oorlogsslachtoffers te Loa Koeloe Op 13 Juli 1946 werd op het emplacement van de steenkoolmijnen der Oost Borneo Maatschappij N.V. te Loa Koeloe bij Samarinda — welke mijnen thans tijdelijk als overheidsbedrijf worden geëxploiteerd — onder grote belangstelling van de zijde der bevolking een eenvoudig monument…

Resident Rookmaker, Metro, 1937

‘In verband met het aanstaand vertrek van resident Rookmaker uit de Lampongsche Districten hebben enige ambtenaren en vooraanstaande personen uit handel en cultures zomede uit de Inheemse ambtenarenwereld een comité-gevormd ten doel hebbende, een gedenkzuil op te richten op Metro, het centrum van de kolonisatie-terreinen Soekadana, als stoffelijk bewijs van sympathie en erkenning van de…

Kapitein Van Ingen, Nanggoelan, 1829

In het Indisch Militair Tijdschrift van 1 juli 1941, onder de titel ‘Grafmonument van kapitein van Ingen te Nanggoelan’, lezen we: “Te Nangoellan, vrijwel pal west van Djokjakarta op de rechteroever van de Kali Progo, bevindt zich het graf van kapitein Van Ingen. Het grafmonument draagt het volgende opschrift: Hier onder rust Jonkheer Hermanus Folkert…

Witte Paal, Buitenzorg, 1839

Het tragische lot van een fraai Buitenzorgs triangulatie-punt (?) Meer dan honderd jaar heeft hij er gestaan: een enorme witte obelisk op de kruising van de Grote Postweg (hier Bataviasche Weg geheten) en Pabaton bij de gemeentegrens van Buitenzorg. Duizenden, zo niet miljoenen malen werd hij gepasseerd door wandelaars en fietsers, door sados, delemans en…

Vliegveld Oelin, Bandjermasin, 1936

In februari 1936 werd het vliegveld Oelin te Bandjermasin geopend en tevens een eerste lijndienstverbinding met Balikpapan en Java. Ter gelegenheid van deze feestelijke gebeurtenis werd een gedenksteen onthuld. Uit De Indische Courant, 10 februari 1936: “LUCHTVAART. De Douglas op Borneo. GEESTDRIFT EN TOESPRAKEN. Retour-toestellen voor 3 maanden volgeboekt. Bandjermasin, 8 Febr. (Aneta). Ongeveer 2000…

Slachtoffers ‘complot’, Pontianak, 1947

Het Dagblad, 17 maart 1947: “Dr. van Mook te Pontianak. Vrijdagmorgen, 14 Maart 1947, om 11 uur arriveerde de lt.-G G. dr. H. van Mook, te Pontianak. Een duizendkoppige menigte was samengestroomd om de Landvoogd met geestdriftig gejuich te begroeten. De Kapoeas-rivier was overdekt met race-sampangs, geroeid door rood-, blauw-, geel-, en anderszins gekleurde roeiers…

Evenaar, Pontianak, 1928

Bij het onderzoek naar sommige monumenten merken we dat ze (te) ver van het Indische machtscentrum op Java lagen om enige aandacht te kunnen trekken. Het Evenaar-monument in Pontianak is één van hen. In de beschikbare dagbladpers wordt geen enkele melding gemaakt van de oprichting van het monument. Wikipedia vertelt ons dat een Nederlandse ontwerper…