Ds. Izaak Thenu, Koetaradja, 1938

Op 10 mei 1937 overleed te Koetaradja de bekende ‘Amboneesche Godsdienstleeraar’ Izaak Thenu. Zijn levensloop, evenals die van zijn katholieke collega pastoor Verbraak, was onlosmakelijk verbonden met de Atjeh oorlog. “Dominee en soldaat was hij, zij het dat zijn wapenen niet bestonden uit klewang en karabijn, doch uit woord en daad,” schreef het Indisch Militair…

Ottow en Geisler, Mansinam, 1955

“Het was voor de Papoea’s van het eilandje Mansinam op het eerste gezicht geen verrassing, toen op 5 februari 1855 een zeilschip bij hen het anker liet vallen. Ze hadden wel vaker vreemdelingen per schip zien komen om allerlei artikelen te ruilen voor slaven en paradijs vogels. Maar dat waren bijna altijd ingeborenen geweest van…

Pastoor Verbraak, Koetaradja, 1908

De tijden waarin oorlogen werden gevochten zonder enige vorm van geestelijke zorg, liggen reeds ver achter ons. Ook in de Atjeh-oorlog, die vergeten koloniale strijd waarin Nederland duizenden van zijn militairen verloor, maar waarschijnlijk vele tienduizenden Atjehers het leven lieten, was geestelijke ondersteuning onontbeerlijk. Geestelijken als pastoor Verbraak en dominee Thenu zijn onlosmakelijk verbonden met…

Lyman & Munson, Taroetoeng, z.j.

En Jezus trad naderbij en  sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan henen, maakt alle volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie,…

Heilig Hart, Batavia, 1935

Uit Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, 29 oktober 1934: “Heilig Hart-Monument. De Eerste Steen-legging. Zondagmorgen jl. om 9.15 had op het plein van de kathedraal aan Waterlooplein de eerstesteenlegging plaats voor het Heilig Hart-monument, welke plechtigheid verricht werd door de apostolisch vicaris van Batavia, mgr. P. J. Willekens. Van de zijde der rooms-katholieken bestond daarvoor…