Soeria Atmadja, Soemedang, 1922

Een eeuw geleden, in 1921, stierf een groot bestuurder, de inlandse regent van Soemedang. Zijn erfenis werd ruim veiliggesteld. “Dinsdagavond ontving de regering telegrafisch bericht van de consul te Djeddah omtrent het overlijden van de gewezen regent van Soemedang, Pangeran Aria Soeria Atmadja. De Pangeran is de dag na aankomst in het Heilige Land, op 1…

200 Jaar kraton, Solo, 1940

Uit het Algemeen Handelsblad voor Nederlands-Indië, 29 januari 1940: “Vrijdagmorgen werd de gedenkzuil, door het N.I. gouvernement aangeboden aan het Huis Pakoe Boewono van Soerakarta, ter herdenking van de tweehonderdjarige loyale samenwerking, op plechtige wijze door Gouverneur K.J.A. Orie overgedragen aan de tegenwoordige Solosche vorst en het Rijk Soerakarta terwijl de eigenlijke onthulling geschiedde door…

Boedi Oetomo, Solo, 1935

In december 1932 werd op een conferentie van Boedi Oetomo (’Het Schone Streven’) vooruitgekeken naar het eerste te verwachten jubileum van deze Indonesische vereniging. Het was immers alweer bijna vijfentwintig jaar geleden dat enkele artsen in 1908 op de STOVIA en Batavia bijeenkwamen en besloten tot oprichting van een vereniging die zich beter onderwijs voor…

Proklamasi, Serpong, 1949

Geschiedschrijving wordt vaak minder gevoed door de feiten dan door politieke belangen. In dit opzicht verschillen Nederland en Indonesië niet zo erg van elkaar. Is dit erg? Nee, zolang we dit besef maar niet uit het oog verliezen… Door Bert Immerzeel Even ten westen van Jakarta, in de gemeente Serpong, vinden we een monument zó…

Jong Sumatra, Padang, 1919

Op 9 December 1917 werd door een 150-tal leerlingen van middelbare scholen te Batavia opgericht de vereniging Jong Sumatranen Bond (JSB). Deze organisatie was de belangrijkste van de jongeren uit de Buitengewesten en telde in 1918 volgens het orgaan Jong Sumatra reeds 500 leden, aangesloten bij afdelingen te Batavia, Buitenzorg, Serang, Soekaboemi, Bandoeng, Poerworedjo, Padang en Fort…

Pakoe Boewono X, Kartasoera, 1937

Drie maanden na de onthulling van een stadsklok in het nabijgelegen Solo, werd als geschenk aan de soesoehoenan ook in Kartasoera een klok aan het publiek gepresenteerd. Het Soerabaijasch Handelsblad berichtte: “Vrijdagmorgen heeft de officiële onthulling plaats gevonden van de stadsklok en het gedenkteken ter gelegenheid van de negenden toemboek van Z.V.H. de Soesoehoenan. Maanden…

Pakoe Boewono X, Solo, 1936

Pakoeboewono X was de tiende soesoehoenan of keizer van Soerakarta. Hij regeerde van 1893 tot 1939. Volgens Wikipedia zou hij zijn geboren op 29 november 1866, en werd hij dus op 29 november 1936 70 jaar.  Op woensdag 2 december 1936 verscheen in het Soerabaijasch Handelsblad een bericht over de voorafgaande zaterdag, te weten 28…

Monumen nasional, Malang, 1946

In 1945, na het vertrek van de Japanners, viel Malang buiten het key area bereik van de Britten. Indo-Europeanen van heel Oost-Java werden hier verzameld in het opvangkamp De Wijk. Malang was heel even de ‘hoofdstad’ van de nieuwe staat in wording, – reden genoeg voor de oprichting van een ‘tugu’ of ‘monumen nasional’ op…

De Witte Paal, Djokjakarta, 1889

Het Soerabaijasch Handelsblad, van 24 maart 1936: “Bij het verslag van de plechtigheden der Garebeg[i] te Djokja was het portret van de Sultan geplaatst. Hierbij zullen opgevallen zijn de wijze van zitten, de houding der handen met de duimtoppen tegen elkaar en de starende blik. Zo zaten vroeger de vorsten urenlang onbeweeglijk en zonder een…

Teukoe Oemar, Meulaboh, 1916

Op de plaats waar Teukoe Oemar was gedood werd in 1917 een witte stenen obelisk opgericht op last van de gouverneur met de tekst Hier sneuvelde Teukoe Oemar, 11 Februari 1899. Later werd in de buurt van Meulaboh een nieuw gedenkteken opgericht in de vorm van een koepiah meukeutob, het Atjehse hoofddeksel dat Oemar altijd droeg.