C. Versluis, Bandoeng, 1930

Op 10 december 1928 verscheen in De Koerier het volgende bericht :

“In Memoriam Cornelis Versluis. Gisterenavond overleed ten zijnen huize alhier de hoofdambtenaar van het Departement van Oorlog C. Versluis. Versluis, geboren 25 Mei 1880 te Amsterdam, kwam in 1908 in lndië als ambtenaar ter beschikking van den Gouverneur-Generaal. In 1910 werd hij benoemd tot 1e commies, in 1911 tot hoofdcommies, in 1913 tot commies-redacteur, in 1914 tot referendaris, in I919 tot waarnemend gouvernementssecretaris en in 1921 definitief tot gouvernementssecretaris. In 1924 ging hij met verlof naar Europa en keerde in 1925 in lndië terug ter beschikking gesteld van den legercommandant, om te worden belast met de voorbereidende werkzaamheden tot oprichting van het Kantoor voor geestelijke en lichamelijke ontwikkeling en ontspanning bij het Departement van oorlog. In 1926 volgde de benoeming tot hoofd van genoemd kantoor. Hij was officier in de Orde van Oranje Nassau.

De begrafenis zal plaats hebben morgen a.s. ten 8 uur v.m. van uit het sterfhuis, Bengawanlaan 90. De Legercommandant heeft goed gevonden, dat de het muziekkorps van het 15e bataljon infanterie aan de begrafenis zal deelnemen.” 

Na de eerste schrik van deze melding (de overledenen was pas 48 jaar) verschenen in meerdere Indische kranten artikelen over de belangrijke rol van Versluis in het welzijn van ‘Jan Fuselier’: “Versluis zorgde ervoor dat de jonge mensen, vaak na veel teleurstelling en een harde jeugd overgegaan tot het Indische leger, niet alleen de tangsi vonden, maar óók een thuis, óók een man, tot wien ze konden komen met hun moeilijkheden en hun vragen, met hun verdriet en met hun vreugde. Hij leerde opstandigen berusting, wist vadsigen te prikkelen tot energie, bracht zoekenden naar antwoord op levens- en wereldvragen, en vele verloren zonen weer tot schrijven aan hun ouders.”

Versluis was als hoofd van het ‘Kantoor voor geestelijke en lichamelijke ontwikkeling’ dus een geestelijk leidsman voor alle militairen, zonder  onderscheid des geloofs.

Een maand na het overlijden werd in Bandoeng een comité gevormd om een gedenksteen op Versluis’ graf te plaatsen. Op 26 juni 1929 vond de onthulling plaats van bedoeld gedenkteken:

“De legercommandant, luitenant-generaal La Lau, was aanwezig met zijn adjudant; voorts generaal-majoor Van de Water en een groot aantal hoofdofficieren van verschillende wapens en dienstvakken; voorts de legerpredikant dominee Duyker, de legeraalmoezenier pastoor Fleerackers, de burgemeester van Bandoeng, de resident van Midden-Priangan, dominee Van Rooyen, bestuursleden en talrijke bezoekers van het Militair Tehuis, en enkele oude vrienden en bekenden van de familie Versluis.

Ds. W.M. Duyker heeft in een rede meegedeeld, dat uit alle rangen van militairen, over geheel den archipel verspreid, de bijdragen zijn gekomen om op zichtbare wijze de nagedachtenis van Versluis en zijn levenswerk te eren. Spreker herinnerde aan de namen van mannen, die een levensarbeid gevonden hebben van dienende liefde, van toewijding, van een gericht zijn op het heil van een ander, van de soldaat: – de soldatenpastoor Verbraak, die zich voor toewijding gaf, die hielp, waar hij helpen kon, en daarin niet moede werd, en zich een plaats veroverde in de harten van vele ruwe soldaten; wiens leven een zegen was; – Pa Van der Steur, wiens neiging van het begin af aan op het leger was gericht en die tenslotte een schoon levenswerk vond in de ontferming over den kazerne-Indo, in het vader-zijn van niemandskinderen.

Versluys moet in deze rij eveneens worden genoemd. Hij werd de man van de militaire tehuizen. De soldaat moet een tehuis hebben, dat hem het gemis van het ouderhuis vergoedt, waar hij in de huisvader en -moeder een tweeden vader en moeder vindt. Zo helpen afsluiten de wegen der verleiding en der verruwing. En aan dat werk heeft hij zich ten volle gegeven. (…)

Hierna bracht de kolonel der infanterie R. M.C. d’Engelbronner namens het leger, in het bijzonder namens de velen, die bijdroegen tot de totstandkoming van dit monument, een eerbiedigen groet aan de ontslapen soldatenvriend door een palmtak neer te leggen. Spreker droeg de zorgen voor de graftombe van Versluis over aan de mannen van het Bandoengs militair tehuis. Vervolgens werd een lied gezongen, dat de bezoekers van het militair tehuis, menigmaal met de heer Versluis hebben gezongen, namelijk het lied ‘Grijp toch de kansen, door God U gegeven’. Tenslotte werd door een familielid van wijlen de heer Versluis dank gezegd. Daarna gingen allen langs het grafteken: een marmeren plaat met gulden letters, en daarboven een eenvoudig dak, in gewapend beton uitgevoerd. In het marmer is gebeiteld:

Hier rust een waak soldatenvriend van het Nederlandsch-Indisch leger. Als blijk van erkentelijkheid en ter nagedachtenis van C. Versluis. in leven hoofdambtenaar Departement van Oorlog, secretaris van het Gouvernement, officier in de Orde van Oranje-Nassau, geboren te Amsterdam, 24 Mei 1880, gestorven te Bandoeng, 9 Dec. 1928. Hand. II, 24: Want hij was een goed man.’

Op 28 december van dat jaar verscheen in de kranten nog een nagekomen bericht:

“Gedenksteen Versluis. Door het Comité tot plaatsing van een gedenksteen op het graf van wijlen de heer C. Versluis wordt namens mevrouw de weduwe C. Versluis oprechte dank gebracht aan allen, die hebben bijgedragen tot het eren van haar man, welk hulpbetoon haar ten zeerste heeft getroffen. Dank zij de overvloedige bijdragen van militairen van alle rangen kan een passend monument worden opgericht terwijl nog gelden overbleven, welke werden gebruikt om het Christelijk Militair Tehuis te Bandoeng (het laatste waaraan wijlen Versluis zijn arbeid gaf) een herinneringsbank in natuursteen te schenken met het opschrift: ‘In memoriam Versluis’.

De daarna resterende ruim 350 gulden werden geschonken aan de Vereniging Indisch Bronbeek te Bandoeng, teneinde onder meer te worden benut tot het plaatsen van banken in den tuin der Stichting. Het Comité vermeent hiermede geheel in de geest van de overledene te hebben gehandeld.”

We weten niet wanneer de bank geplaatst is, maar het moet begin 1930 zijn geweest, bij de ingang van het Christelijk Militair Tehuis aan de Zuider Magazijnstraat.

Technische gegevens
Monument: bank Cornelis Versluis, met als opschrift ‘In Memoriam C. Versluis’
Locatie:  Zuider Magazijnstraat 24, Bandoeng
Onthulling: 1930
Opdrachtgever: particulieren (comité van militairen)
Ontwerp: onbekend
Uitvoering: onbekend
Duur: de enige foto is genomen in de periode 1945-1950. Geen gegevens zijn bekend van latere aanwezigheid.

Bronnen

Telefoongids Java, 1940. (onder Militair Tehuis, Christelijk)

De Koerier, 10 december 1928

Bataviaasch Nieuwsblad, 12 december 1928

Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië, 17 januari 1929

De Locomotief, 20 juni 1929

Indische Courant, 28 juni 1929

Bataviaasch Nieuwsblad 28 december 1929

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s