Kampong Djawa, Kotaradja, 1875

Evenals het monument in Lampoelie, houdt het grafmonument in Kampong Djawa bij Kotaradja verband met de strijd in het kader van de Atjeh-oorlog (1873-1914). Tijdens de Tweede Expeditie naar Atjeh veroverde generaal J. van Swieten in 1874 de kraton in Kotaradja op de Atjehers. Voorafgaande aan deze aanval werden echter eerst enkele nabijgelegen versterkingen van…

Lampoelie, Kotaradja, 1875

In de collectie van het KITLV bevindt zich een aquarel, gemaakt door een zekere O.G.H. Heldring, van rond 1880. Het is de afbeelding van een eenvoudige herdenkingszuil “in de kampong Lampoelie, bivakplaats in 1874 en 1875, voorbij Penajoeng”. Het monument draagt het opschrift “Ter nagedachtenis onzer wapenbroeders, December 1874 – April 1875”. Waar ligt Lampoelie?…