Pakoe Boewono X, Kartasoera, 1937

Drie maanden na de onthulling van een stadsklok in het nabijgelegen Solo, werd als geschenk aan de soesoehoenan ook in Kartasoera een klok aan het publiek gepresenteerd. Het Soerabaijasch Handelsblad berichtte:

“Vrijdagmorgen heeft de officiële onthulling plaats gevonden van de stadsklok en het gedenkteken ter gelegenheid van de negenden toemboek van Z.V.H. de Soesoehoenan. Maanden lang zag men de werklieden op de driesprong Solo — Djocja — Semarang bezig en al heeft men met moeilijkheden te kampen gehad, er werd doorgezet en thans kan het Comité met voldoening terugzien op het geleverd stuk werk. Het fraaie doch eenvoudige ontwerp is afkomstig van de heer Hoogeveen commandant der Cultuur Politie, de uitvoering is geschied door de heer R. Ng. Atmosoedario panèwoe-opzichter Rijks-Werken, het materiaal is geheel afkomstig van Kartasoera. Het voetstuk bestaat uit een achthoek, (8 windoes) naar boven toe lopen 8 trappen van 9 treden, (negende toemboek). Hierboven op drie stijlen de symboliek van: Z.V. Hoogheid — de Ratoe Hemas — de Ratoe Pembajoen, die de tegenwoordige tijd (de klok) dragen, waarboven op de aardbol doorboord door de spijker (Pakoe-Boewono) Deze aardbol wordt gesteund door tien stijlen (P.B.X.). Op de aardbol de keizerskroon. 

De driesprong

De klok staat in de richting Solo, aan de twee andere zijden komen inscripties. Het grote hoekhuis was ingericht, als receptiezaal, waar de tal van genodigden het ogenblik van de onthulling afwachtten en later een koelen dronk geserveerd kregen, alsmede sandwiches en rokerij. Onder de aanwezigen merkten wij op: de vertegenwoordiger van Z.V.H. den Soesoehoenan, prins Ario Mataram, voorts de prinsen Hangabehi, Koesoemojoedo, Hadiwidjojo, Poerbonegoro, Mr. Wongsonegoro, Mr. Soelistio, Secretaris van de Balé-Agoeng, verschillende leden van dit College, de Regent van Kartasoera, verschillende onder-regenten, officieren der Kraton-troepen etc. Van Europese zijde waren o.m. aanwezig de heren adj. hfd. Commissaris de Lang, Controleur Krüss,. ass. controleur, Dr. Bakker, de administrateur der onderneming Tegalgondo, Nieuwenhuis, de detachementscommandant der veldpolitie Smith e.a. De muziek der Kraton-troepen zorgde voor een opgewekte stemming. Natuurlijk stond het op de driesprong zwart van de nontonners, waardoor de politie handen vol werk had, ook al met de drukke regeling v.h. verkeer op deze driesprong en het passeren van Tante Betje.

Maar het was in goede handen. Klokslag half tien nam de voorzitter van het Comité, de heer Mangoensoeparno het woord om de aanwezigen welkom te heten, waarna de secretaris de heer Siswasoebrata de officiële redevoering hield en de klok namens het Comité aan de vertegenwoordiger van Z.V.H. overdroeg. Hierna begaf men zich naar het gedenkteken waar prins Ario Mataram het lint doorknipte en het kleed omlaag deed vallen. De muziek zette het Wilhelmus in, de gamelan liet haar tonen horen en het officiële gedeelte was afgelopen. Hierna werd het fraaie gedenkteken bewonderd, waarna in de receptiezaal werd plaats genomen, waar het buffet onder leiding van den heer Wohlrabe van Maison Djiran voor een koele dronk zorgde. Na nog enige ogenblikken gezellig vertoefd te hebben, keerde men huis toe.”

x
Technische gegevens
Monument: klok op de driesprong Solo — Djocja — Semarang, ter ere van de verjaardag van de soesoehan Pakoe Boewono X.
Onthulling: 26 februari 1937
Initiatief: particulier comité
Ontwerp: de heer Hoogeveen, commandant der Cultuur Politie
Uitvoering: R. Ng. Atmosoedario, panèwoe-opzichter Rijks-Werken
Duur: onbekend. Op de plaats van het oorspronkelijke monument staat nu een monument ter herinnering aan de Indonesische vrijheidsstrijd.

Van het monument zijn geen afbeeldingen bekend.
x
Bronnen
Soerabaijasch Handelsblad, 1 maart 1937
Google Earth
https://kolonialemonumenten.nl/2017/10/03/pakoe-boewono-x-solo-1936/

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s