Resident Junius, Telokbetong, 1933

Bestuursambtenaar zijn in Indië, betekende veelal iedere paar jaar een verhuizing. Voor de plaatselijke bevolking, hetzij Europees, hetzij Inlands, we noemen ze hier ‘de achterblijvers’ was dat soms een hard gelag. Gelukkig ging het afscheid vaak gepaard met uitgebreide feestelijkheden. En, natuurlijk, hoe hoger de rang, hoe uitgebreider het programma. Niet in het minst in de duogemeente Telokbetong en Tandjoengkarang, Zuid-Sumatra.

“De samenleving is hier aardig en gemoedelijk”, schreef het Indisch Dagblad op 27 november 1937.  “Het aantal Europeesche gezinnen en van hen, die gezinshoofd kunnen zijn, maar vrijgezel bleven, zal ongeveer 140 zijn, waarbij we een splitsing hebben gemaakt tussen Telokbetong waar 35 gezinnen wonen, en Tandjong Karang. (…) De gezelligheid werd er zelfs in een monument vastgelegd. Op het kruispunt vóór de sociëteit staat een bank, waarop twee inscripties melden, dat zij er geplaatst is ‘Ter herinnering aan de bestuursperiode van resident F.J. Junius 1930 – 1933.’”

De Juniusbank

In 1930 was hier – afkomstig van Pare Pare op Celebes – de nieuwe resident Junius komen wonen. Als we de krantenberichten mogen geloven deed hij het in alle opzichten goed. Onder zijn leiding werd onder meer een nieuw programma opgesteld voor de komst van Javaanse kolonisten, werd een nieuwe kazerne voor de veldpolitie gebouwd en werd het pasarwezen gereorganiseerd. Ook in sociaal opzicht viel hij goed bij de kleine Europese gemeenschap. Drie jaar later vertrok hij echter weer, dit keer om in Nederland van zijn pensioen te genieten.

Van zijn vertrek werd breed verslag gedaan in de pers. Op 2 maart 1933 meldde de Indische Courant: “Hulde van de bevolkingsgroepen. Telokbetong, 28 Febr. (Aneta). Bij het aftreden en ter herinnering aan het driejarig bestuursbeleid van den resident der Lampongse districten, de heer F.J. Junius, hebben de ingezetenen van alle bevolkingsgroepen in de Lampongs besloten, de resident een grote betonnen bank voor de gemeente Tandjong-Karang aan te bieden. Bedoelde bank wordt geplaatst in het plantsoen voor het nieuwe postkantoor te Tandjong-Karang en zal ‘Junius-bank’ heten.” 

Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië deed verslag van het afscheid:

“In verband met het a.s. vertrek van de Resident der Lampongse Districten, de heer F.J. Junius, organiseerde het bestuur van de Sociëteit Zuid-Sumatra in samenwerking met de Lampongse Kunstkring een afscheidsfeest. Zaterdag j.l. de 20ste dezer had een opvoering plaats van het blijspel in 3 bedrijven ‘Phyllis’ van Mr. C.P. van Rossum, gespeeld door dilettanten van de Kunstkring. Het stuk werd vlot gespeeld. Het ging van een leien dakje. De rol verdeling liet niets te wensen over. Het daverende applaus na elk bedrijf getuigde van de sympathie van het publiek. Na afloop van de opvoering was er een groot serpentine-bal, opgeluisterd door het versterkt orkest van de Karang-musici. Het was reeds dag, toen de laatste danslustigen huistoe togen.

De daarop volgende Zondag werd de Junius-bank onthuld. Even voor elf uur v.m. verzamelden zich de leden van het comité voor deze hulde-betuiging en het publiek op het plantsoen voor de sociëteit Zuid-Sumatra, waar de Junius bank opgericht is. Haast alle autoriteiten van het hele gewest, in vol ambts-ornaat, waren aanwezig, ook vertegenwoordigers van handel en nijverheid mankeerden niet op het appèl. Jammer echter, dat van Inheemse en van Chinese zijde de belangstelling gering was. Vermoedelijk was dit toe te schrijven aan het feit, dat zij niet op de hoogte waren van de plaatshebbende plechtigheid. Precies klokslag 11 uur v. m. arriveerde de Resident der Lampongse Districten, vergezeld van den gewestelijke secretaris. De muziek speelde het Wilhelmus en het publiek zong mee.

Na een korte begroeting nam de voorzitter van het comité, de heer Bonemann, vertegenwoordiger van het Way-Lima-concern, het woord. In een gloedvolle rede memoreerde hij het door Resident Junius tot stand gebrachte in zijn bestuursperiode 1930—1933. Ondanks de heersende moeilijke omstandigheden, zowel op het gebied van handel en cultures als van ’s Lands financiën, was het Resident Junius binnen een kort tijdsbestek gelukt Lampong vooruit te brengen; vooral wat betreft de stadsverfraaiing van Tandjongkarang en Telokbetong. Wie drie jaren geleden of langer te voren de Lampongs kende, zal deze gewesten in hun tegenwoordige toestand niet meer kunnen herkennen. Spreker bracht namens de ingezetenen het hoofd van het gewest dank voor alles, wat hun door zijn bestuursbeleid is ten deel gevallen. Daarna bood hij de Resident aan: de prachtig in marmer en kalisteen door het aannemersbureau Rouwerda te Tandjongkarang ontworpen en uitgevoerde bank alsmede een keurig leren album, inhoudende foto´s van bezienswaardigheden der Lampongse Districten.

Daarop voerde de demang van Tandjongkarang als oudste Inlandse bestuurs-ambtenaar van het gewest, het woord. Hij schetste in het Maleis het voor land en volk nuttige werk, verricht door Resident Junius, waarvoor hij namens de Inheemse bevolking zijn diep-gevoelden dank betuigde.

Resident Junius dankte, diep onder de indruk, de sprekers en allen, die hun medewerking hadden verleend, voor de huldiging en de betoonde sympathie. Daarna droeg Z.H.Ed.G. de verdere zorg van de Juniusbank over aan het Plaatselijk Fonds in de persoon van het hoofd van plaatselijk bestuur van Tandjongkarang, de Controleur Van der Swaal. Hiermede was de plechtigheid afgelopen.

Woensdag a.s. de 24sten dezer zal een diner-dansant aangeboden worden aan Resident F. J. Junius. Het belooft weer een gezellige avond te worden, gezien de vele vrienden, zowel onder de ambtenaren als onder de particulieren uit verschillende bevolkingsgroepen, die Resident Junius gedurende zijn driejarige bestuursperiode in de Lampongs verworven heeft.”

x

Technische gegevens
Monument: herinneringsbank F.J. Junius
Locatie: Tandjongkarang/Telokbetong, voor het Postkantoor en de sociëteit
Onthulling: mei 1933
Opdrachtgever: particulier initiatief: “ingezetenen van alle bevolkingsgroepen van de Lampongs”
Ontwerp: aannemersbureau Rouwerda te Tandjongkarang
Uitvoering: aannemersbureau Rouwerda te Tandjongkarang
Duur: Waarschijnlijk afgebroken tijdens Japanse bezetting Nederlands-Indië

Bronnen
Indische Courant, 2 maart 1933
Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië, 24 mei 1933
Foto´s: TM (1) en RM (2,3,4 en 5)

 

Resident F.J. Junius, mevrouw Junius (?) en andere Europese genodigden op het Juniusbankje
Genodigden bij afscheid van Junius. Links het Post- en Telegraafkantoor.
Aankomst van de resident.
De resident luistert naar de toespraken
Tandjoengkarang: locatie van de bank, voor de sociëteit en PTT-kantoor

 

 

Één reactie Voeg uw reactie toe

  1. Pujay schreef:

    Keren.. 👍 #adakah cerita tentang tandjoeng karang dan telok betung yang lain.? Saya adalah penikmat masa lalu..

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s