Dr. De Groot, Bandoeng, 1930

In prof. C. P. Wolff Schoemaker mocht het comité den bouwmeester vinden voor het monument, dat zoo dadelijk aan uw oogen zal worden onthuld; hij leidde eveneens den bouw, krachtig bijgestaan door de firma Buning te Cheribon. Bij de uitvoering toonde de Hollandsche Beton Maatschappij haar instemming met deze daad van piëteit door haar even…